Regulamin sklepu internetowego siatkanabalkon.pl

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy siatkanabalkon.pl dostępny pod adresem internetowym https://siatkanabalkon.pl/ prowadzony jest przez Łukasza Wróbel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Sparrow Business – Łukasz Wróbel”, ul. Leszczyńskiego 109/17, 85-137 Bydgoszcz, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod nr NIP: 8883030698, REGON: 388817163, adres poczty elektronicznej: biuro@siatkanabalkon.pl, nr telefonu + 48 795 616 647.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
DEFINICJE

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – oznacza podmiot, z którym Sprzedawca zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub na rzecz którego Sprzedawca wykonuje usługi zlecone za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – panel klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z funkcjonalności Sklepu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://siatkanabalkon.pl/ .
 11. Sprzedawca – Łukasz Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Sparrow Business – Łukasz Wróbel” ul. Leszczyńskiego 109/17, 85-137 Bydgoszcz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod nr NIP: 8883030698, REGON: 388817163, adres poczty elektronicznej: biuro@siatkanabalkon.pl, nr telefonu + 48 795 616 647.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli (oferta) Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3
DANE KONTAKTOWE

 1. Adres Sprzedawcy: Łukasz Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Sparrow Business – Łukasz Wróbel”, ul. Leszczyńskiego 109/17, 85-137 Bydgoszcz.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@siatkanabalkon.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 795 616 647
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od godziny: 9:00 do 15:00.

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
KONTA KLIENTA

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6
ZAMÓWIENIA

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. zalogować się na Konto Klienta w Sklepie, o ile Klient takie konto uprzednio założył i chce złożyć zamówienie za jego pomocą,
  b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodać odpowiednią ilość do Koszyka;
  c. zalogować się na Konto Klienta, o ile uprzednio nie wykonano tej czynności lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  d. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wypełnienie pustych rubryk formularza przeznaczonych na wpisanie danych koniecznych do realizacji Zamówienia, wybrać sposób dostawy Produktów, formę dokumentu potwierdzającego zakup (paragon fiskalny/faktura VAT) oraz zatwierdzić złożenie Zamówienia;
  e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą. Złożenie Zamówienia stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkty i Dostawę oraz ewentualne usługi dodatkowe, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży oraz że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 7
DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta na adres wskazany w Formularzu zamówienia. Nadanie Produktów przez Sprzedawcę do dostarczenia następuje w terminie wskazanym w opisie Produktu lub potwierdzeniu założenia Zamówienia, liczonym od dnia wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy całości należności za złożone Zamówienie. W przypadku gdy wybrano opcję płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, nadanie Produktów następuje w terminie wskazanym w opisie Produktu lub potwierdzeniu złożenia Zamówienia, liczonym od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia.
 4. Zamówione Produkty są dostarczane za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe lub przewozowe lub kurierskie. Wybór dostawcy jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu przewozu.
 5. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od podmiotu doręczającego spisania właściwego protokołu oraz odmówić odbioru przesyłki.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

§ 8
PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych jako ceny brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie uwzględniają kosztu dostawy przesyłki.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz ewentualne inne usługi dodatkowe, o której to cenie Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili składania oświadczenia woli przez złożenie oferty zawarcia Umową Sprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 4. przelew bankowy;
 5. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 6. płatność kartą płatniczą;
 7. płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta:
 9. płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
 10. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
 11. płatności przelewem bankowym (tradycyjnym), Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z danymi koniecznymi do dokonania przelewu. Za dzień płatności przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 12. W przypadku nieopłacania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 4 w całości, złożone Zamówienie jest anulowane, a Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu.

Klient akceptując niniejszy Regulamin udziela akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie Klientowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8, 9 i 10.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się:
  a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  – obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  – polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@siatkanabalkon.pl lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8, 9 i 10.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument składa oświadczenie, że zgłasza takie żądanie. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ma obowiązek odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym § 3 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  g. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  h. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10
GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny wad fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji zawarta jest w opisie Produktu.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktów.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca Łukasz Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Sparrow Business – Łukasz Wróbel”, ul. Leszczyńskiego 109/17, 85-137 Bydgoszcz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod nr NIP: 8883030698, REGON: 388817163, adres poczty elektronicznej: biuro@siatkanabalkon.pl, nr telefonu + 48 795 616 647.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu wysyłki, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz ewentualnych roszczeń, praw i obowiązków z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji umowy.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje jej prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator oświadcza, iż Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Pana/Pani dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w zakresie koniecznym do realizacji Umowy Sprzedaży, w tym przedsiębiorstwom przewozowym, transportowym, kurierskim i pocztowym, podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, przedsiębiorstwom świadczącym dla Sprzedawcy usługi IT i w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 9. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 10. 10.       Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Klientem, który nie jest Konsumentem, Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2021 r.